لطفا قبل ازبرقراری تماس راهنمایی ها ونکات زیر مطالعه شوند:

1- چنانچه قیمت دستگاهی که  cpu  قفل شده مورد نظر شماروی آن نصب شده است زیر 200 میلیون تومان می باشد ،خدماتی ارائه نخواهد شد.

2- قیمت خدمات بسته به نوع PLC  و  HMI  و سیستم اتوماسیون  و نیز نوع حفاظت انجام گرفته متفاوت می باشد لذا قبل از بررسی موارد ذکر شده به هیچ عنوان قیمت داده نخواهد شد.